Ζητούνται άμεσα οδηγοί και εργάτες

Ο δήμος Βόλου θα ενισχυθεί άμεσα με 106 νέους υπαλλήλους για την κάλυψη άμεσων αναγκών των υπηρεσιών του. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση οκτώ μηνών.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως τις 17 Ιουνίου.

Θα προσληφθούν:

22 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων αυτοκινήτων
84 ΥΕ Εργατών καθαριότητας

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο - εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή- είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση: Δήμος Βόλου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, κτίριο Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας, Λεωφόρος Ειρήνης 131, Τ.Κ.38446, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κας Αθανασίας Πατεράκη (τηλ. επικοινωνίας:24213-53121).

.tovima.gr