Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

-έξι θέσεις ΔΕ Σιτιστών

-πέντε θέσεις ΥΕ Βοηθών Τραπεζοκόμων

-τέσσερις θέσεις ΠΕ Ψυχολόγων

-τέσσερις θέσεις ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

-τρεις θέσεις ΥΕ για την καθημερινή υγιεινή φιλοξενουμένων

-δύο θέσεις ΠΕ Κοινωνιωλόγων

-δύο θέσεις ΔΕ Βοηθητικών Εργασιών

-μία θέση ΠΕ Φαρμακοποιών

-μία θέση ΠΕ Γυμναστών

-μία θέση ΤΕ Φυσιοθεραπευτών

-μία θέση ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων

-μία θέση ΤΕ Επισκεπτριών Υγείας

-μία θέση ΔΕ Ειδικών Διανομής Κοινωνικού Παντοπωλείου

-μία θέση ΔΕ Οδηγών

-μία θέση ΔΕ Διαλογής Υλικού Δωρεών

-μία θέση ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 29 Μαίου 2011.

Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 210-5246516.


tlife.gr